Digital Special Collection Portal

Kesejahteraan sosial komuniti pesisir : kajian kes di Kampung Nelayan Kandis Bachok dan Kampung Baru Nelayan, Tumpat Kelantan.


Citation

Zulfikri Abd. Wahab (2015) Kesejahteraan sosial komuniti pesisir : kajian kes di Kampung Nelayan Kandis Bachok dan Kampung Baru Nelayan, Tumpat Kelantan. Masters thesis, Universiti Malaysia Kelantan.

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji status kesejahteraan sosial komuniti pesisir di negeri Kelantan. Penelitian kesejahteraan sosial komuniti pesisir dilakukan berasaskan indikator pengurusan masalah sosial yang berlaku dalam komuniti pesisir, pemenuhan keperluan sosial dan penyediaan peluang sosial kepada komunti pesisir. Dalam kajian ini dua buah kampung telah dipilih, iaitu Kampung Nelayan Kandis, Bachok dan Kampung Baru Nelayan, Tumpat. Kedua-dua kampung ini merupakan penempatan semula komuniti pesisir di Jajahan Bachok dan Tumpat, Kelantan. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kaedah tinjauan. Maklumat kajian telah dikumpul menggunakan borang soalselidik. Kajian ini melibatkan seramai 90 orang responden dari Kampung Nelayan Kandis dan 160 orang responden dari kampung Baru Nelayan Tumpat, Kelantan. Saiz sampel kajian bagi kedua-dua kampung tersebut adalah berasaskan saiz sampel yang dicadangkan oleh Krejcie dan Morgan (1970). Kesemua responden kajian dikedua-dua kampung dipilih secara rawak dengan menggunakan Jadual Nombor Rawak. Maklumat kajian yang diperolehi dianalisis menggunakan Statistik untuk Sains Sosial (SPSS). Secara keseluruhannya masalah sosial yang berlaku dalam komuniti pesisir dapat di kawal dan diurus oleh institusi formal dan komuniti sendiri. Walau bagaimanapun terdapat beberapa masalah sosial yang agak ketara yang berlaku dalam komuniti pesisir seperti pengangguran, kemiskinan, penyalahgunaan dadah, penggunaan pil khayal dan kecurian. Keperluan sosial komuniti pesisir juga secara umumnya telah berjaya dipenuhi. Walau bagaimanapun terdapat beberapa keperluan penduduk di kedua-dua kampung ini yang perlu ditambahbaik seperti keperluan terhadap aspek perkhidmatan pendidikan, peluang pekerjaan dan perkhidmatan kesihatan. Komuniti pesisir juga telah di sediakan dengan peluang-peluang sosial asas. Walaubagaimanapun penyediaan peluang sosial tersebut perlu ditambahbaik, terutamanya dalam aspek penyediaan peluang-peluang pekerjaan, pendidikan dan kemahiran kepada anak-anak dalam komuniti pesisir. Berdasarkan keadaan ketiga-tiga indikator kesejahteraan sosial yang diukur, iaitu pengurusan masalah sosial, pemenuhan keperluan sosial dan penyediaan peluang sosial dalam komuniti pesisir yang dikaji menunjukkan keadaan kesejahteraan sosial komuniti pesisir di Kelantan adalah memuaskan.

Download File / URL

[thumbnail of ZULFIKRI ABD WAHAB IR.pdf] Text
ZULFIKRI ABD WAHAB IR.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (358kB)

Additional Metadata

Item Type: UMK Etheses
Collection Type: Thesis
Subject Heading: Sosioeconomy
Subject Heading: Fisheries
Subject Heading: Entrepreneurship - Social entrepreneurship - Rural development
Faculty/Centre/Office: Faculty of Language Studies and Human Development
Depositing User: Repository Admin
Date Deposited: 04 Jan 2016 12:52
Last Modified: 17 Aug 2022 06:35
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/8762
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2